Phili-Plus

 


31e jaargang nr.3
april 2019

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl
Sponsors : Bosch Security Systems


 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Verslag van de 61e Algemene ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2019

Aanwezig: 24 leden, inclusief 7 bestuursleden.

Afgemeld: De familie Maijers en de familie Rops.

 Afwezig: 60 leden

 Opening:

 De voorzitter Ton Broeders opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

Hij constateert dat er 30 % meer leden aanwezig zijn dan op de 60e ledenvergadering.

 Mededelingen:

Henk Frishert vraagt om suggesties voor de activiteiten van volgend jaar. Er is onvoldoende animo om een Kerstmarkt te bezoeken. Die wordt niet meer georganiseerd. Als er behoefte is aan ziekenbezoek, geef het aan hem door, dan regelt hij dat. Henk kan dit jaar de fietstocht niet organiseren. Als er leden zijn die dat deze keer van hem over willen nemen, hoort hij dat graag.

Voor de busreis van 2 mei zijn er op dit moment veel te weinig aanmeldingen. Geef het zo snel mogelijk door. Het zou jammer zijn dat die niet door zou kunnen gaan door te weinig belangstelling De soos van 16 mei krijgt een andere invulling. Die middag is er informatie over de CliniClowns.

 3. Notulen van de 60e ledenvergadering, gehouden op 15 maart 2018

 De heer Broeders vraagt aan de leden of zij de notulen van de vergadering, die op 15 maart 2018 is gehouden, hebben doorgenomen en of er nog vragen over dat verslag zijn.

  • Er zijn geen op- of aanmerkingen over deze notulen en het verslag wordt goedgekeurd.
  • De voorzitter en de secretaris moeten nog ondertekenen.

 Verslag van de secretaris over het jaar 2018

 Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

 Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie n de begroting 2019

 De penningmeester Frans van der Meeren deelt een aantal exemplaren van de exploitatie rekening 2018 uit. De posten worden door de penningmeester uitgelegd. Aan de uitgave kant zijn er de kosten aan de Federatie en verder zijn er kosten voor attenties voor leden, de nieuwjaarsreceptie, zaalhuur en consumpties bij de diverse activiteiten en busreizen. De aanwezige leden hebben over de exploitatie rekening van 2018 geen op of aanmerkingen.

Hij neemt ook het budget van 2019 Het aantal leden loopt gestaag terug. Bosch geeft geen subsidie meer. Frans schat in dat we tot 2023 door kunnen gaan

 Verslag van de financiële commissie:

 Mevrouw Van der Hoofden en de heren Nelemans en Maijers hebben het financiële verslag van 2018 gecontroleerd en goed bevonden.

De financiële commissie stelt voor het bestuur van de vereniging decharge te verlenen. De leden nemen dat voorstel aan.

 Benoeming nieuwe leden financiële commissie:

Alle leden van de financiële commissie blijven aan

 Bestuurssamenstelling:

Mevrouw Keulemans en de heren Wirjosentono en Van de Wege treden volgens de statuten af. Ze zijn direct herkiesbaar.

De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met hun verkiezing. De leden stemmen in.

 Berichten van de Federatie.

De Federatie is lid van KNVG/NVOG en wil mee beslissen over de pensioenen van de gepensioneerden. Er zijn 3 miljoen gepensioneerden. De vakbonden organiseren op I8 maart 2019   in Den Haag.een manifestatie om te strijden voor betere pensioenen.

De Federatie zorgt er voor dat haar leden 10 % korting krijgt bij de zorgverzekering. Het nieuwe collectieve contract is afgesloten met Avero Achmea.Looptijd 5 jaar.

Alle informatie over de Federatie is te vinden op hun website: federatie.nl.

  1. Rondvraag

Mevrouw Nelemans vraagt of er dit jaar weer een etentje wordt georganiseerd.

De aanwezige leden vinden dat een goed idee. Dat moeten de leden zelf betalen.

Men vindt dat geen probleem Henk Frishert gaat het uitwerken.

De heer Weterings vraagt of het mogelijk is om bijvoorbeeld een keer naar het Philips museum in Eindhoven te gaan. Henk gaat dat uitzoeken.

 Sluiting

De heer Broeders bedankt de leden voor hun aanwezigheid en belangstellingen sluit de vergadering.

 Voorzitter: Ton Broeders

Secretaris: Tom van de Wege

15 maart 2019


SVPB AGENDA:

18 april  Paas bingo in de ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4, Teteringen 14.00

25 april   Stadswandeling in Breda zie WEer comm. Blz. 4/5

2   mei   Busreis naar Enkhuizen zie WEer comm. Blz. 4

16 mei   Soos, Clini clown ‘’Dorpsherberg’’Willem Alexanderplein 4, Teteringen 14.00

 


 VAN ONZE LEDEN:

mei:                                                                                                 mei:

19   M.van Aalst Verbaandert                                                      23   A.M.M.Broeders

21   A.A.Weterings-Buitendijk                                                    29   R.v.d.Meeren-Biesmans


Kopij voor de volgende Phili-Plus nr. 4 voor 6 mei 2019 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Cees Bekkers of Ton Broeders gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden.


 Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2019

 Op 3 januari 2019 werd de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging gehouden in de “Dorpsherberg”in Teteringen.

Die begon om 14.00 uur. Ton Broeders ontving ieder lid met de beste wensen voor het nieuwe jaar en gaf dan tegelijkertijd 2 consumptiebonnen en een kaartje waarop de activiteiten van dit jaar op vermeld staan.

 

Er waren 3 tafels klaargezet. Op iedere tafel stond al een schaaltje met bonbons, Petra kwam rond om te vragen wat we wilden drinken 27 leden waren aanwezig en hebben met elkaar er een gezellige middag van gemaakt. Regelmatig werden er snacks geserveerd. Natuurlijk werd er over van alles gepraat. Gesprekstof was er voldoende.

Na ongeveer twee en een half uur was de receptie afgelopen.

 Tom van de Wege


  Reminder :

Op donderdag 2 mei 2019 organiseert de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda wederom in samenwerking met de p.v. van TNT post NL een eendaagse busreis Dit jaar de reis die je gedaan moet hebben naar

       “Enkhuizen-Medemblik –Hoorn”

 

0.800uur.Vertrek met luxe touringcar vanaf achterzijde AH. Winkelcentrum Moerwijk 2.

In Breda naar. Enkhuizen  

21.30u Verwachte aankomst in Breda.

Deze volledig verzorgde dagtocht hierin is inbegrepen, vervoer met luxe touringcar. Boottocht met 2x koffie/thee met 1xappelgebak, Broodmaaltijd, stoomtram, stadswandeling met gidsen, en het 3 gangen diner. Deze mooie dagtocht kunnen wij jullie, en jullie introducés aanbieden voor slechts €75, - p.p. inschrijven bij H.Frishert .voor 2 April. tel. 06-22653246 b.g.g. 076-5657459. Of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  datum betaling is pas bewijs van deelname. over maken op rekening SVPB NL44 INGB0001053618 t.n.v. SVPB Breda onder vermelding van Dagtocht 2 mei 2019. Denk aan de annulering verzekering. Als u deze zelf niet hebt dan kan u deze via ons bijboeken voor €3, -p.p. en de gegevens hiervoor doorgeven bij aanmelding. Achternaam(meisjes) -voornaam Geboorte datum. En geslacht(m) (vr.)


 Donderdag 25 april 2019 Wandeling door Princenhage

 Op donderdag 25 april vertrekken de leden van de seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda

  

 met hun introducés om 14.00 uur vanaf het Princenhaags museum Haagweg 334 in Breda voor een stadswandeling o.l.v. een gids van Gilde de baronie. Al in 1198 wordt Princenhage vermeld in oude oorkonden onder de naam Hage’ Na de Franse tijd (1813) werd de naam officieel gewijzigd in Princenhage.

 Het is al eeuwenlang een belangrijk kruispunt van wegen. De historische dorpskern, die gedomineerd wordt door de imposante St. Martinuskerk, is nog vrijwel intact. De wandelroute begint bij het Princenhaags Museum, volgt de Haagweg met zijn villa’s en eindigt op de Haagse Markt bij het oude Raadhuis.

De gids vertelt over de geschiedenis van het dorp en geeft toelichting op panden en hun bewoners, zoals de familie Van Gogh want de oom van Vincent(oom cent) had hier zijn huis en kunsthal ook zijn broer Theo kwam hier vaak verder woonde hier o.a. de fam, Pels Rijcken, Van Lawick en Van Bijlandt. Op het kerkhof naast het museum, zijn o.a. naast heel veel bekende Bredanaars, ook de Opa van Vincent begraven (die dominee is geweest in de Bredase grote Kerk). Enz. Enz. Te veel om op te noemen onze gids zal ons dit en nog veel meer vertellen tijdens deze bijzondere wandeling. Na afloop om ongeveer 16.00 uur is de tijd om onder het genot van een drankje nog even na te praten over deze wandeling in een van de restaurantjes op de mooie Haagse markt. Deelname voor leden is gratis introducés betalen €3.50

 Henk Frishert


 Donderdag 16 mei 2019 informatie middag Cliniclowns

 Op donderdagmiddag 16 mei 2019 krijgen de leden van seniorenvereniging van Philips/Bosch Breda en pv TNT post NL met hun introducés een presentatie middag tussen 14.00-16.00 uur in zaal van de Dorpsherberg Willem Alexanderplein 4. In Teteringen door Hr. Cees. Van de Corput, Ambassadeur van CliniClowns. I.p.v. opfriscursus verkeer. De gemeente Breda die deze cursus betaalt, beslist pas in het najaar hierover, bericht volgt nog.

Over CliniClowns - Wie zijn ze en wat doen ze?

Vanuit het oprechte contact en de verbeeldingskracht van de CliniClowns zorgen ze voor veerkracht en verlichting bij zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie.

 

Zo leveren zij bijdrage binnen de zorg en dragen ze op een positieve manier bij aan het welzijn van mensen in een kwetsbare situatie zij zien het als een groot goed als je helemaal jezelf mag zijn.

Juist in kwetsbare situaties. De kracht van de CliniClown is dat hij vanuit werkelijke aandacht bij ieder contact écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar wat er wél is. Hij ziet de ander om wie hij is en wat hij kan. De clown erkent de werkelijkheid, de behoefte van de ander, wat de ander voelt en nodigt uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat.

De kracht van de CliniClown is dat hij vanuit werkelijke aandacht bij ieder contact écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Een respectvolle wederzijdse ontmoeting op zoek naar wat er wél is. Hij ziet de ander om wie hij is en wat hij kan. De clown erkent de werkelijkheid, de behoefte van de ander, wat de ander voelt en nodigt uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat.

Zo zorgen ze voor waardevolle momenten bij zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Ze laten hen beter voelen. Ze ontspannen, zijn meer positief en ervaren een afname van gevoelens van angst en pijn. Ook kan de clown gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en isolement doorbreken. Op die manier draagt CliniClowns als partner in de zorg op een positieve manier bij aan het welzijn van kinderen en mensen met dementie in een kwetsbare situatie. CliniClowns willen zoveel mogelijk kwetsbare mensen een waardevol geluksmoment bezorgen. Op een oprechte, creatieve, professionele manier maken zij verbinding en zet CliniClowns zich ten volle in voor iedereen die ons nodig heeft.

CliniClowns. Een beetje verbeelding doet wonderen.

Wat doen de CliniClowns tijdens een ziekenhuisbezoek? Hoe is het om clown te zijn? De ambassadeur van CliniClowns neemt je mee in de bijzondere werkwijze van de CliniClowns. Aan de hand van waargebeurde verhalen en beelden kun je zelf ervaren wat de kracht van verbeelding met je kan doen. Dat belooft dus wederom zeer bijzondere middag te worden. Toegang is gratis donatie voor de CliniClowns zijn van harte welkom.

 Tot 16 mei.

Henk Frishert

 


 

  

 Natuurwandeling Landgoed Wallsteijn in Achtmaal.

 Landgoed Wallsteijn is een neoclassicistische buitenplaats met Korinthische zuilen Het is in 1793 gebouwd door de Zundertse schout Frederik van der Wall.

Het landgoed (totaal540 hectare ) is omgeven door een Engelse landschapstuin met daarin een koetshuis, volière, oranjerie, prieel, tuinhuis en diverse andere bijgebouwen. Natuurmonumenten herstelde het omringende landgoed met o.a. een dames en herenzwembad en een boomgaard volgens de tekeningen uit 1793. De stallen van dit landgoed zijn omgebouwd tot vergaderzaal/congrescentrum. Op donderdag 21 februari maakten onze leden samen met die van TNT post een natuurwandeling op het landgoed Wallsteijn in Achtmaal. Om 13.50 uur was het verzamelen op de parkeerplaats van herberg Het Pannehuske Roosendaalsebaan 4.

 

Het was prima wandelweer. Uiteindelijk waren er 26 mensen aanwezig. Niet iedereen liep mee .maar waren wel met hun partner aanwezig. De wandeling begon onder leiding van onze vaste gids Paul Munnik. Hij bleef regelmatig staan om ons een speciaal takje of kruidje te laten zien. Hij had weer iets speciaals te vertellen. Hij vertelde over een speciaal kruid dat vroeger in Turkije heel gewild was. Het is een kruid wat je kunt vergelijken met viagra. De mannen gebruikten dat om hun ….stijf te krijgen. Als ze vonden dat hij nog niet stijf genoeg was, namen ze nog wat meer. Soms resulteerde het in een algehele stijfheid ( de pijp ) uit. Of het echt waar was weten we niet .maar Paul kon het smakelijk vertellen. Na de wandeling vol interessante wetenswaardigheden kwamen we terug bij het Pannehuske. Daar kon iedereen als hij wilde nog iets drinken, met of zonder gebak. Het was een gezellige middag.

 Tom van de Wege


 

Voorzitter / Soos

A.A.M.Broeders

Lelystraat 2H105

4827 KB Breda

076 5870298

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice voorzitter / WEer

C.G. bekkers

Griegstraat 16

4904 MB Oosterhout

0162 422715

cgbekkers@ziggo,nl

Secretaris

Th. Van de Wege

Galgenweg 89

4761 KS Zevenbergen

0168326037

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

F.J.C.van der Meeren

Gaffelstraat 76

4835 AP Breda

06 53845357

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vice Redacteur Ph.Pl.

Harm Klaassens

Maaibeemd 95

4824 ND Breda

076 5418562

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Redacteur Phili-Plus

S. Wirjosentono

Jan de Wittstr. 16

5037 RE Tilburg

013-4633376

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEer / Zwemmen

H.J.F.Frishert

Bernhardsingel 4

4811 Sk Breda

076 5657459

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Welzijn+Soos+WEer

C.A.C.Keulemans

Oede v.Hoornestr. 20

4811 KP Breda

076 5221302

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Vice Secretaresse

Wilma Nelemans

Overakkerstraat 107/A4

4834 XK Breda

076 8890606

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SVPB,

Correspondentie:

Ton Broeders en Tom van de

Wege. Kijk voor de e-mail en

adressen bij voorzitter en secretaris

 

  

                             Fijne Paasdagen

 

 

 


  

 

Speedymax Webdesign - Webmaster